اولویت های پژوهشی گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

 

اولویت های تحقیقاتی اعضا محترم هیئت علمی گروه  فارماکولوژی  

و مرکز  تحقیقات  فارماکولوژیک  گیاهان  دارویی  دانشکده  پزشکی  مشهد

 

1-      بررسی اثرات فارماکولوژیک ترکیبات در بافت جدا شده (Isolated Organ)

2-      بررسی اثرات خواب آوری ترکیبات گیاهی

3-      بررسی اثر ضد تشنجی ترکیبات گیاهی

4-      بررسی اثرات ضد دیابت ترکیبات گیاهی

5-       بررسی اثرات ضد میکروبی و ضد قارچی ترکیبات گیاهی

6-      بررسی اثرات ضد انگلی (ضد سالک) ترکیبات گیاهی

7-      بررسی اثرات ضد درد و ضد التهاب ترکیبات گیاهی

8-      بررسی اثرات ضد زخم معده ترکیبات گیاهی

9-      بررسی اثرات ضد فشارخون ترکیبات گیاهی

10-   بررسی اثرات ضد چربی و هایپولپیدمیک ترکیبات گیاهی

11-   بررسی اثرات ضد نقرس ترکیبات گیاهی

12-   بررسی اثرات ترمیم کنندگی زخم ترکیبات گیاهی

13-   بررسی اثر محافظتی ترکیبات آنتی اکسیدان و مکانیسم آن در مدل های درون تنی و برون تنی

14-   سمیت بافت هدف (Target Organ Toxicity) و بررسی اثر ترکیبات محافظ

15-   بررسی اثرات فارماکولوژیک ترکیبات گیاهی

16-   بررسی اثرات فارماکولوژیک روغن دانه انار

17-   شناسایی و بررسی اثرات سیتوتوکسیک و آپپتوژنیک ترکیبات جدید (سنتتیک و گیاهی)

18-   بررسی مکانیسم سمیت و القاء آپپتوز ناشی از ترکیبات شناسایی شده جدید در سلول های سرطانی

19-   شناسایی جزء و یا اجزا موثره گیاهی دارای اثرات ضد سرطانی

20-   متابولیسم (گلوکز و اسیدهای چرب) (Metabolism)

21-   فسفودی استرازهای نوکلئوتیدهای حلقوی (Cyclic Nucleotide Phosphodiestrases)

22-   ترشح انسولین  (Insulin Secretion)

23-   مطالعه ترکیبات آنتی اکسیدان دارای اثرات نوروپروتکتیو در مدل های برون تنی نوروپاتی دیابتی و ایسکمی عصبی

24-   نوروفارماکولوژی بیماری های استحاله عصبی (ایسکمی، تشنج، آلزایمر، آسیب طناب نخاعی) بصورت برون تن و درون تن

25-   نانونوروتوکسیکولوژی

26-   طب ترمیمی و سلول درمانی بیماری های استحاله عصبی