معاون

 

   
    نام و نام خانوادگی  دکتر حمید رضا صادق نیا  
    مرتیه علمی :  دانشیار  
    رشته تحصیلی: فارماکولوژی  
    پست الکترونیک :  SadeghniaHR[at]mums.ac.ir  
    تلفن :  38002257 (9851+)