فارغ التحصیلان گروه فارماکولوژی

 
 


رديفنام دانشجوسال ورودعنوان پايان نامهاساتيد راهنمااساتيد مشاور


1

ناصر پــور علـــی بهــزاد

1376

 

دکتر رضا شفیعی نیک

 

2

محسنایمن شهیدی

1376

اثرات لواستین بر پاسخ های اتساعی استیل کولین در بستر عروقی مزانتر رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

دکتر حیدر پارسایی

 

3

مرجان نصیری اصل

1378

مقایسه اثرات مهاری بلوک کننده های کانال های کلسیم بر پاسخ های انقباضی عضلات صاف در شرایط هیپوتیروئیدی و طبیعی

دکتر حسین حسین زاده

دکتر محمد فاتحی

 

4

سیاوش پرورده

1378

ارزیابی اثرات فارماکولوژیکی تیموکینون بر انتقالات عصبی با استفاده از روش های برون تنی

دکتر حسین حسین زاده

 

 

5

حمیدرضا صادق نیا

1381 نیمسال دوم

بررسی اثرات محافظت عصبی و محافظت ژنومی سافرانال

دکتر محمد طاهر بروشکی

دکتر حسین حسین زاده

 

6

بهاره نقی زاده

81 نیمیسال دوم

بررسی اثرات محافظتی کروسین بر سمیت کلیوی سیس پلاتین

دکتر محمدطاهر بروشکی

دکتر وحدتی

دکتر شاکری

دکتر مفیدپور

7

سیدمحمد تقی منصوری

81 نیمیسال دوم

ارزیابی اثرات کاردیوتونیک و متابولیک مشتقات پیریمیدینیل –پیریدونی در مهار انتخابی ایزو آنزیمهای فسفو دی استراز نوکلئوتیدهای حلقوی نوع 3

دکترحیدر پارسایی

دکتر رضا شفیعی نیک

دکتر سید محمد سیدی

دکتر محمد رضا صابری

8

آذر حسینی

84

بررسی مقایسه ای قدرت اثر و شدت اثر مشتقات سیلوستاماید در سیستم های قلب و عروق و متابولیک در شرایط برون تنی و درون تنی و تعیین نسبت همبستگی این اثرات با مهار PDE

دکتر رضا شفیعی نیک

دکتر حیدر پارسایی

دکتر محمدتقی شاکری

دکتر حمید صادقیان

9

 

زهرا طیرانی نجاران

 84      
 10  سید محسن مرتضویان  86  بررسی اثر مهار کننده های استیل کولین استراز در آنژیوژنز و آپوپتوز سلولهای اندونلیال ورید بندناف جنین انسان و پرده جنینی تخم مرغ  

دکتر حیدر پارسایی،

دکتر حمیدرضا صادق نیا،
 

دکتر سیدهادی موسوی،

دکتر زهرا طیرانی نجاران،

دکتر الهه مهدی پور

11

الهام اسدپور

86

بررسی سمیت نانو ذرات زیر کونیوم اکسیدومکانیسم آن در رده های سلولی PC12وNeuro2a

دکتر محمد طاهر بروشکی،

دکتر حمید رضا صادق نیا

 دکتر ناصر وحدتی

12 فاطمه فروزان فر 90

بررسی اثر سلاولهای بنیادی مزان شیمی مشتق از بافت چربی بنیان کننده فاکتور رشد فیبرو بلاستی -1بر الودینیاو هایپرالژزیای ناشی از درد نوروپاتی مزمن در رت

دکتر صادق نیا

دکتر حسین حسین زاده

ناصر وحدتی

مریم متین مقدم