تماس با ما

آدرس گروه فارماکولوژي دانشکده پزشکي
 
مشهد ،ميدان آزادي، داخل مجموعه پرديس دانشگاه، دانشكده پزشكي،گروه فارماکولوژي
 
تلفن: 38002254- 051
 
نمابر: 38828567 -051